Tingimused

Mõisted

1.1. Esitatud tellimus- Kliendi poolt esitatud tellimus, milles kajastuvad nõutavad Kliendi andmed, Kauplus, toote nimetused ja kogused ning mille eduka esitamise on Keskkond kinnitanud.

1.2. Kauplus- Espak Gruppi kuuluv kauplus. Kaupluste andmetega on võimalik tutvuda aadressil: www.espak.ee/kauplused .

1.3. Keskkond- virtuaalne tellimiskeskkond, milles on võimalik tellida Espak Gruppi kuuluvasse kauplusesse tellimiskeskkonnas pakutavaid tooteid. Käesolev tellimiskeskkond ei ole e- pood.

1.4. Haldaja- Espak AS

1.5. Klient – äri- või eraklient, kes antud Keskkonda kasutab.

1.6. Eraklient – füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega

1.7. Äriklient – firma või füüsilisest isikust ettevõtja.

1.8. Müügitehing- Kliendi ja Kaupluse vahel sõlmitav toote müügitehing, millega Kauplus kohustub Kliendile müüma kvaliteetse toote ja Klient kohustub toote eest tasuma ning toote vastu võtma.

1.9. Toode- Keskkonnas tellimiseks pakutav kaup.

Keskkond ja tingimuste kehtivus

2.1. Tellimiskeskkond www.espak.ee/tellimiskeskkond (edaspidi Keskkond) on e- tellimiskeskkond, milles on Kliendil võimalik tellida endale sobivaid tooteid, mis tarnitakse Kliendi soovitud Kauplusesse.

2.2. Käesolevad tingimused kehtivad Kliendi, Keskkonna haldaja AS-i Espak (registrikood: 10077564, Viadukti 42, Tallinn, e-post: info@espak.ee) ja valitud Kaupluse vahel Keskkonna vahendusel toodete tellimise õigussuhetele. Kohalduvad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2.3. Klient kinnitab Keskkonna kasutamisega, et on vähemalt 18- aastane teovõimeline isik.

2.4. Klient kinnitab Keskkonna kasutamisega, et on tingimustega tutvunud ning täidab tingimusi korrektselt ja heas usus.

2.5. Keskkonna arendamisest tulenevalt on Haldajal õigus muuta käesolevaid tingimusi (sh toodete sortimenti, hindasid).

2.6. Tingimuste muudatused jõustuvad alates vastava muudatuse avaldamisest Keskkonnas. Muudatusi ei rakendata tagasiulatuvalt.

Hinnad

3.1. Keskkonnas on hinnad eurodes.

3.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

3.3. Keskkonna hinnad on kehtivad tellimuse esitamise seisuga.

3.4. Haldajal on õigus käesolevas Keskkonnas muuta toodete hindasid. Hinnamuudatust ei kohaldata tagasiulatuvalt ja enne hinna muudatuse avaldamist esitatud tellimustele.

Tellimuse esitamine, tühistamine ja õiguslik tähendus

4.1. Esmalt valige tootevalikust sobivad tooted.

4.2. Tellimuskorvis olevate toodete arvu või kogust on võimalik muuta. Tehtud muudatuse kinnitamiseks vajutage nupule „Uuenda tellimust“. Tellimuse esitamise jätkamiseks vajutage nupule „Mine vormistama”. Teid suunatakse Kliendi andmete leheküljele.

4.3. Kliendi andmete lehel valige Kauplus, kuhu tooted tarnitakse ja sisestage nõutavad andmed. Olge andmete ja tellimuse kinnituse lehel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt tellitud toodete kohaletoimetamine soovitud Kauplusesse. Vajutage „Esita tellimus“.

4.4. Teile saadetakse tellimuse kinnitus, millelt nähtub Teie tellimuse sisu ja tarne sihtkoht. Juhul, kui peaks esinema tellimuskinnituses vastuolusid Teie poolt tellitavaga või kui tellimuskinnitus on ekslik, palume sellest koheselt teavitada Haldajat e-posti teel info@espak.ee .

4.5. Teile saadetakse e-kiri või helistatakse, kui tooted on Kauplusesse jõudnud.

4.6. Kliendil on õigus tellimus tühistada enne müügitehingu sõlmimist. Klient peab teavitama tellimuse tühistamise soovist Haldajat esimesel võimalusel (info@espak.ee). Kui Klient pidevalt esitab ja tühistab (üle 3 korra) kinnitatud tellimusi, võib Haldaja tõlgendada seda kui Kliendi pahatahtliku käitumist. Antud olukorras on Haldajal õigus keelduda Kliendi uute tellimuste vastuvõtmisest ja tellimused ühepoolselt tühistada.

4.7. Käesolevas Keskkonnas sõlmitav tehing on kokkulepe, millega Haldaja võtab kohustuse tarnida Kliendi valitud Kauplusesse Kliendi poolt valitud tooted. Kliendil puudub siduv kohustus tellimuses märgitud tooted välja osta. Klient saab otsuse teha enne müügitehingu sõlmimist toodetega tutvumisel. Samuti kohustub Kauplus Kliendile müüma tooted kinnitatud tellimuses märgitud hindades ja kogustes.

4.8. Keskkonnas esitatud tellimuse puhul ei ole tegemist müügilepinguga VÕS § 208 mõttes.

4.9. Kui Haldajal tekib tellimuse tõepärasuse osas kahtlus (nt tavapäratu kogus tooteid või tavapäratud Kliendi andmed), on Haldajal õigus Kliendilt küsida täiendavat infot tellimuse kohta. Kui Klient antud infot ei edasta, on Haldajal õigus esitatud tellimus ühepoolselt tühistada.

4.10 Tellimus tühistatakse ka juhul, kui Klienti on teavitatud Toodete saabumisest Kauplusesse, kuid Klient ei ole kaubale järgi tulnud 10 päeva jooksul alates Kliendile teavituse edastamisest.

Esitatud tellimuse tarne

5.1. Tooted tarnitakse Kauplusesse 7 tööpäeva jooksul (v.a eritellimusel kaubad, mille tarnetähtaeg lepitakse eraldi kokku). Tarneaja alguseks loetakse Keskkonna poolset tellimuse kinnitust.

5.2. Klienti teavitatakse esitatud tellimuse saabumisest Kauplusesse Kliendi poolt tellimuses märgitud sidevahendite kaudu (e-posti või telefoni teel).

Müügitehing ja tasumine

6.1. Tellimuses kajastatud toodetega on Kliendil võimalik tutvuda enne müügitehingu sõlmimist Kaupluses kohapeal. Toodete eest tuleb tasuda tellitud toodete kättesaamisel Kaupluses või soovi korral ettemaksuga. Müügitehing sõlmitakse Kliendi ja Kaupluse (mis oli tellimuses Tellija poolt märgitud Kaupluseks) vahel.

6.2. Müügitehingule kohaldub õigusaktides sätestatu ja juhul, kui Kliendi ja Kaupluse vahel on sõlmitud varasemalt müügileping, siis ka müügilepingus sätestatu.

6.3. Soovi korral on Kliendil võimalik Kaupluselt paluda ettemaksuarvet Toodete eest tasumiseks enne Toote kättesaamist. Ettemaksuarve saamiseks tuleb pöörduda valitud Kaupluse poole. Ettemaksuarve loetakse tasutuks raha laekumisel Kaupluse arvelduskontole.

6.4. Kui Klient tasub toote eest ettemaksuga ja toote vastuvõtmiseks volitab Klient kolmandat isikut, siis peab Klient e- kirja teel Kauplust teavitama volitatud isiku isikuandmed, kellel on õigus Tooted Kauplusest kätte saada. Volitust ei pea täiendavalt andma isikutele, kes on konkreetse Kaupluse süsteemis varasemalt Kliendi nimel volitatud isikutena registreeritud.

6.5. Toode antakse Kliendile üle koheselt Tellimuse eest tasumise ajal (v.a kui tasutakse ettemaksuga). Toodete müügitehing loetakse sõlmituks esitatud tellimuse eest tasumise ja toodete üleandmise hetkest.

Nõuetele mittevastava toote tagastamine

7.1. Kauplus vastutab, et müüdavad tooted vastavad koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse ja pakendi osas lepingutingimustele. Kauplus vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest.

7.2. Klient on kohustatud tootega tutvuma enne ostutehingu sõlmimist.

7.3. Keskkonna kaudu tellimuse esitamisel ja Kaupluses müügitehingu sõlmimisel kliendile müügi korral ei kohaldu VÕS § 49 lg-s 1 sätestatud 14- päevane müügilepingust taganemise õigus.

7.4. Erakliendile müügi puhul peab klient teatama toote lepingutingimustele mittevastavusest kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

7.5. Kauplus ei vastuta:
7.5.1. Kliendi süül toote halvenemise/ kahjustumise eest;
7.5.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
7.5.3. Toote normaalse kulumise eest tavapärase kasutamise korral;
7.5.4. Toote omaduste Kliendile mittesobivuse eest, kui mittesobivus ei ole tingitud tootel esinevast puudusest.

7.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav toode. Toode tuleb tagastada originaalpakendis (sh dokumentatsioon) ja toote omadusi ei tohi olla Kliendi poolt muudetud.

7.7. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kannab Kauplus toote eest tasutud summa Kliendi poolt esitatud pangakontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

7.8. Haldaja tuletab meelde, et tarbijal on õigus kasutada võlaõigusseaduse §-s 101 välja toodud õiguskaitsevahendeid.

7.9. Erakliendi ja Kaupluse vahel Keskkonna vahendusel toodete tellimisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijavaidluste komisjoni (vt www.komisjon.ee või piiriüleste vaidluste korral: ec.europa.eu/consumers/odr/) või elukohajärgsesse maakohtusse. Eraklient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Vt täpsemalt: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et .

7.10. Ärikliendi ja Kaupluse vahel seoses Keskkonna vahendusel toodete tellimisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus. Kui Kliendi ja Kaupluse vahel on varasemalt sõlmitud müügileping siis kohaldatakse müügilepingus kokkulepitut.

Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Kauplus vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Kaupluse ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Kauplus ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote tarnimise viibimise eest juhul, kui kahju või toote tarnimise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kauplus ei saanud mõjutada ning mille saabumist Kauplus ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Isikuandmete töötlemine ja tarbijaõigused

9.1. Haldaja kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress jne) ainult tellimuse töötlemiseks ja Kaupluses Kliendiga eduka müügitehingu sõlmimiseks.

9.2. Isikuandmete töötlejaks on AS Espak ja Espak Gruppi kuuluv Kauplus vastavalt Kliendi esitatud tellimusele (vt www.espak.ee/kauplused). Isikuandmete töötlemise seonduvad küsimused palume esitada AS-ile Espak (registrikood: 10077564, Viadukti 42, Tallinn, 11313, tel: 651 2302, e-mail: info@espak.ee).

9.3. Käesolevas Keskkonnas kehtivad üldised AS Espak privaatsuspoliitika tingimused, mis on avaldatud https://espak.ee/wp-content/uploads/2018/05/Privaatsuspoliitika-tingimused_Espak-AS.pdf

9.4. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Vastutust välistav klausel

10.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2. Kauplus jätab endale õiguse loobuda müügist kui toote infoga on juhtunud ilmselge eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks, kui 1 500.00 € maksev keevitusseade on müügis 15.00 €, on tegemist ilmselgelt veaga). Sellest tulenevalt eeldame, et klient saab aru, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.

10.3. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla pärast Kliendi viimast külastust uuenenud. Haldaja soovitab Kaupluses enne müügitehingu sooritamist kontrollida toote infot ja tutvuda toodetega kohapeal või küsida tootega seonduvalt täpsustusi Espak AS-i klienditeenindusest või telefonil 651 2301 või info@espak.ee .

Muud tingimused

11.1. Keskkonnas müüdavates seadmetes kasutamiseks vajalikud kasutatud keskkonnaohtlikud kulumaterjalid, nagu akud ja patareid, võetakse tasuta vastu Espak Gruppi kuuluvas Kaupluses. Suuremõõtmelised elektroonikajäätmed tuleb viia sobivasse jäätmete kogumisjaama.

11.2. Kui on täiendavaid küsimusi või ettepanekuid, palun pöörduge info@espak.ee või tel 651 2324.